Запрошуємо на курси польської мови дітей, майбутніх абітурієнтів та дорослих!
Ukrainian English German Polish Russian

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ДОЦЕНТІВ

         Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016  № 13, передбачено, що однією з вимог для отримання вчених звань є  наявність сертифікату  на рівні не нижче В2, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.Одним з таких сертифікатів є  державний сертифікат з польської мови як іноземної на рівні В2  Komisji Państwowej.

        ТОВ ЮНЕКО ГРУП - Ліцензовоної мовна школа Рішення Польського Міністра Науки і Вищої Освіти 4/DWM/2021 та Nr 41/DWM/2022, запрошує працівникам вищих навчальних закладів на курси польської мови,  з метою  отримання їх слухачами державного сертифікату з польської мови на рівні В2  Komisji Państwowe.

          Даний курс польської мови  відбувається за Програмою погодженою Міністерством Науки і Вищої Освіти Польщі та Державною Комісією зі справ підтвердження польської мови (Państwowa Komisja).

        По завершенню навчання, ТОВ ЮНЕКО ГРУП проводить державний сертифікаційний іспит, з польської мови як іноземної на рівні В2. Іспит відбувається за участю Головного Екзаменатора з Державної Комісії Республіки Польща та Наших Викладачів, що акредитовані польським Міністерством Науки і Вищої Освіти та уповноважені приймати такі державні сертифікаційні іспити!

          Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 • узгоджують графік проведення занять
 • здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою

         Програма "Польська мова для доцентів" включає у себе вивчення польської мови на наступних рівнях:

 • від 0 до А2
 • від А2 до В1
 • від В1 до В2

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ

            серпень, вересень, жовтень (по мірі формування груп)
ФОРМА ЗАНЯТЬ 

наочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк 

.
он-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
 • граматика польської мови
 • лексика  польської мови
 • розмовна мова
 • письмо
 • підготовка до державного сертифікаційного іспиту на рівні В2
 КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ                  від 2 до 4 раз на тиждень
          ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ        
    60 хвилин
 ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ  
 • 230 грн (3 - 5 осіб)
 • 280 грн (2 особи)
 • 400 грн (індивідуальні заняття)
 ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ

  авансовим платежем  у кінці місяця

  у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
 ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ


               від 9 місяців до 2 років .

Програма "Стандарт" тривалістю до 2 років охоплює від 108 до 324 години, з яких: 

 •  від 0/А1 до рівня А2  -  108 годин;
 •  від А2 до рівня В1- 108 годин;
 •  від В1 до  рівня В2  - 108 годин.

Програма "Експрес " тривалістю 9 місяців охоплює  від 162 до 171 години:

 •  від 0 до рівня В2  - 162 години (заняття 3 рази у тиждень по 90 хв), або 171 години ( заняття 4 рази у тиждень з чередуванням по 60 та 90хв)

 

             якщо по завершенню вивчення певного рівня, учень засвоїв матеріал у повній мірі,  він освоює вищий рівень, у протилежному ж випадку, продовжується робота над зміцненням знань дійсного рівня

 

  ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
 забезпечуємо підручниками  та матеріалами, що спеціально розроблені нашими викладачами за даною Програмою навчання (входять у вартість програми та покриваються авансовим платежем)
щомісячний моніторинг успішності
 КАНІКУЛИ              червень, липень, серпень (за погодженням)
 ПО ЗАКІНЧЕННЮ
 Сертифікат з польської мови як іноземної (Certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), виданий  Державною Комісією зі справ підтвердження  польської мови (Państwowa Komisja) на підставі проведеного іспиту у ТОВ ЮНЕКО ГРУП

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ОНЛАЙН  НА КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 деталі за телефонами: +38 (066) 88 55 659, +38 (096) 122 90 70

 


 

Приклад сертифікату Państwowej Komisji

Освітні послуги з вивчення іноземної мови/ підготовки до сертифікаційного іспиту, ТОВ ЮНЕКО ГРУП надає шляхом приєднання до публічної оферти - Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови

Договір публічної оферти про надання послуг із вивчення польської мови та підготовки до сертифікаційного іспиту

за ПРОГРАМОЮ ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ДОЦЕНТІВ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЮНЕКО ГРУП”, м. Луцьк, Україна, надалі іменується Виконавець, в особі директора Вєржбіцкі Марії Олександрівни, що діє на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони та фізична особа Замовник (тут і надалі під Замовником, мається на увазі Слухач ПРОГРАМИ), яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору публічної оферти, надалі спільно й окремо іменовані Сторони, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

§1.Предмет Договору

 1. Галузеві терміни та визначення, застосовувані в даному договорі трактуються у відповідності до норм українського законодавства, за винятком підготовки до сертифікаційного іспиту (застосовуються у тому числі норми польського законодавства, або законодавства країни за яким проводиться іспит).
 2. Предметом договору є надання Виконавцем комплексу послуг у кількості та тривалістю визначеному на сторінці даного сайту unekostudy.com у розділі "КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ", що спрямовані на освоєння Слухачем обраного рівня володіння та оплата Замовником даних послуг на умовах визначеним цим договором та Актом приєднання до такого Договору публічної оферти.
 3. Послуги надаються Слухачам у приміщені Виконавця за адресою вул. Винниченка 65, оф.22 у визначений Виконавцем та погоджений Замовником час та /або проведенням онлайн занять. Заняття проводяться у міні групах (3 - 5 осіб), для 2 осіб та індивідуальні.
 4. Навчальні матеріали згідно програми входять у вартість обраного курсу та не підлягають додатковій оплаті.
 5. У вартість курсу не включено встановлені платежі та мита, що пов"язані зі здачею сертифікаційних іспитів та отриманням сертифікатів.
 6. Договір вважається укладеним з моменту підписання Акту приєднання до публічної оферти .
 7. Одночасно з приєднанням до цього Договору Замовник/Слухач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що пов’язані з його виконанням, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

§2.Права та обов’язки Сторін

 1. Виконавець зобов’язується провести тестування Слухача перед початком надання послуг; своєчасно та у відповідності до розкладу та Програми проводити заняття у міні групах або ж індивідуально.
 2. Виконавець має право: змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника та/ або Слухача/учня; змінювати групу викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання; відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються або у разі наявності у Замовника перед Виконавцем. заборгованості за надані послуги.
 3. Замовник/Слухач зобов’язується у повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються; дотримуватися/забезпечити дотримання Правил поведінки під час занять.
 4. Замовник/Слухач має право: користуватися Послугами Виконавця для вивчення мови відповідно до положень цього Договору; змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

§3.Порядок оплати послуг

 1. Послуги за даним договором підлягають оплаті шляхом: авансового платежу, або ж згідно виставленого рахунку Виконавцем, відповідно до кількості проведених занятьу слухача/учня, не пізніше 03 числа наступного місяця, що слідує за датою виставлення такого рахунку- фактури.
 2. Реквізити Виконавця: ТОВ «ЮНЕКО ГРУП», Код ЄДРПОУ 38339459 р/р UA363052990000026009000801537 у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Волинська філія, МФО 303440. У Призначенні платежу вказуєтьсяпрізвище, ім’я Слухача/учня або ж номер рахунку- фактури
 3. У випадку, коли Замовник/Слухач побажав з обґрунтованих причин зупинити навчання після його початку, Виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого та ненаданого обсягу послуг, за винятком уже понесених видатків, протягом 30 днів з дати письмового звернення Замовника.
 4. У разі пропуску Слухачем занять без поважних причин, сплачені кошти за них не повертаються. У випадку ж відсутності слухача з поважної причини – йому надаються усі навчальні матеріали, що стосуються пропущеного заняття для самостійної роботи, та додаткових 15 хв для індивідуальної роботи з викладачем.

§4.Відповідальність Сторін

 1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов`язань щодо цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

§5. Заключні положення
За правильність наданих/оприлюднених/заповнених документів та іншої інформації відповідальність несе Сторона, що надала/здійснила дану інформацію/дії.
Даний Договір набуває чинності та вважається прийнятим Замовником у момент здійснення платежу та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
Із всіх питань, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

 

ТОВ ЮНЕКО ГРУП
вул.Винниченка 65, офіс 22,
м. Луцьк, Україна 43006
+38 0997956771
+38 0961229070
+38 0934348805